Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Public Sector Highlight

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

  1. Home
  2. Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Po novom zakonu možemo biti kao preduzeće angažovani od strane nekog pravnog subjekta da za njihov račun predstavljamo njihovo preduzeće pred nadležnom arhivskom ustanovom u smislu da mi vodimo arhivsku knjigu, i predajemo prepis arhivske knjige jednom godišnje, vršimo neophodne dopune i izmene u Lisiti kategorija dokumentarnog materijala, da garantujemo da je klijentova dokumentacija arhivirana na zakonski propisan način i da se o njoj staramo. (Za ovu vrstu usluge je potrebno da nas klijent ovlasti kod Javnog beležnika)

Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije

POVEZANE USLUGE

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN