Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

  1. Home
  2. Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije

Izlučivanje je proces odvajanja dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja i njegovog uništavanja.

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, dužan je da posle izvršenog odabiranja arhivske građe, izdvoji radi uništavanja dokumentarni materijal kome je istekao rok čuvanja.

Dokumentarni materijal nastao radom i delovanjem državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća i imalaca javnih ovlašćenja, čiji je rok čuvanja istekao uništava se po pribavljenom odobrenju u pismenoj formi nadležnog javnog arhiva.

Naša kompanija izrađuje zahtev u zakonskoj formi , dok klijentu preostaje da ga overi.

Public Sector Highlight

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Povezane usluge

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN