Arhivsko sređivanje - Registratursko sređivanje

industries

Arhivsko sređivanje - Registratursko sređivanje

  1. Home
  2. Ostale usluge

Konsultantske usluge

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije (registraturskug materijala)

Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije

Public Sector Highlight

Preuzimanje obaveze saradnje sa nadležnim istorijskim arhivom

Likvidacija – Stečaj

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN